Megbocsátás - teljes szívből

 

"1Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. 2Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. 3Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. 4József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! 5De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 6Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. 7Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. 8Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. 9Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: Ezt üzeni a fiad, József: Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz! 10Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. 11Én majd ellátlak itt, hiszen még öt évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. 12Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benjáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. 13Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat! 14Ekkor testvérének, Benjáminnak a nyakába borult, és sírt. Benjámin is sírt a nyakába borulva. 15Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. " ( 1Mózes 45,1-15) 

Évtizedeken át titkolt, elfeledettnek vélt bűnök kerültek napvilágra abban a pillanatban, amikor József megismertette magát testvéreivel. Igénkkel egyezően az élet számtalan fordulata igazolja, hogy nincs olyan elrejtett vétek, amely napvilágra ne jönne.
A tetemre hívott fivéreket megbénította a rémület, amikor annak kezében tudhatták jövendő sorsukat, aki ellen a múltban jóvátehetetlenül nagyot vétettek. Ilyen érzet keríti hatalmába a bűnös embert, amikor életútján egyszer csak szembetalálja magát a nem létezőnek vélt Istennel, az élet Urával.
Az isteni irgalomra utal József viselkedése. Az, ahogy bűnvádtól gyötört, megérdemelt ítéletükre rémülten váró testvéreivel bánik. A szeretet ősi jelével közeledik az egykor őt halálra szánókhoz, az egymásra találás örömkönynyeiben is osztozik velük, és nagylelkűen elkötelezi magát a jövőjükről való bőséges gondoskodásra. (E jelenethez társul az a példázatbeli pillanat, amikor az Atya keblére öleli halálból visszanyert tékozló fiát.)

 

"Mi Atyánk... bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek..." (Mt 6,9.12) /GyK/

 

Áldott ádventi időszakot kívánok!